Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Dr. Nánási László Dr. Nánási László

 
DR. NÁNÁSI LÁSZLÓ
jogtörténész
 
(1960-2020)
 
 
Dr. Nánási  László
 
 
1960-ban született Kiskunfélegyházán. Az ottani általános iskolai és gimnáziumi tanulmányai után felsőfokú végzettséget a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 1984-ben. 
Az egyetem előtt majd után sorkatonai szolgálatot teljesített.
Az ügyészi szervezetben 1984-ben helyezkedett el fogalmazóként Kiskunfélegyházán. A jogi szakvizsgát 1986-ban tette le. Ebben az évben ügyészi kinevezést kapott a Kecskeméti Városi Ügyészségre, ahol 1988-ban vezető-helyettes ügyész lett. 1993-ban áthelyezést nyert a Bács-Kiskun Főügyészségre, ahol csoportvezető ügyészi, osztályvezető ügyészi, majd 2001-től 2019-ig főügyészi beosztást töltött be.
Tudományos tevékenysége során az igazságszolgáltatás, az ügyészség, a büntetőjog történetével, annak anyagi és eljárási rendelkezéseivel kapcsolatos, továbbá a magyar jogtudósok életművét feltáró írásai jelentek meg különböző szakmai folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben, továbbá szerkesztett, írt ezen témakörökben könyveket, könyvfejezeteket.
2010. június 30-án szerzett PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, témája a magyar királyi ügyészség volt.
Számos előadást, oktatást tartott különböző szakmai képzéseken, konferenciákon, jogi karokon (budapesti egyetemek, Szeged, Pécs, Miskolc, Kolozsvár) büntető anyagi és eljárási jogból, alkotmányjogból, jogtörténetből. 
2017-től a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Jogtörténeti Tanszékén létrejött Államtudományi Kutatóműhely kutatója volt.
2018-tól a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docenseként tevékenykedett.
A jogászi hagyományok és múlt feltárása során több alkalommal kezdeményezett, szervezett, végzett emléktábla-állításokat Kecskeméten, ahol a hajdani református jogakadémia ókollégiumi épületében megörökítésre került Fayer László, Vargha Ferenc, Ráday Gedeon, Kovács Pál, Kováts Andor, a piarista kollégiumon Szlemenics Pál, Csemegi Károly, a törvényszéken az 1951-ben meghurcolt államügyészek és bírák, míg Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban Vajna Károly emléke.
Tagja volt az Ügyészek Lapja, az Ügyészségi Szemle, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara FORUM Acta Juridica et Politica című folyóiratok szerkesztő bizottságainak.
2020. augusztus 2-án hunyt el Kecskeméten.
 
Elismerései: 
 
Kozma Sándor-díj, 2005.
Köztársasági Érdemrend Középkereszt, 2011.
Finkey Ferenc-díj, 2015.
 
Szakmai publikációi:
 
1986
 
A kóros élvezetre alkalmas anyagok a magyar büntetőjogban
In: Jogász Szövetségi Értekezések / főszerk. Nagy László. - 1986/2. - p. 120-151.
 
Címerünk a legújabbkori magyar pénzeken (1892-1981)
 
1990
 
Az izgatás jogi  tárgya Magyarországon – a múltban és jelenben 
In: Ügyészségi Értesítő. - 1990/3. - p. 25-29.
 
A bíróság feladata a nyomozásban
In: Ügyészségi Értesítő. - 1990/4. - p. 25-31.
 
1991
 
Az előzetes letartóztatás és a bírói döntés
In: Rendészeti Szemle. - 1991/1. - p. 68-70.
 
A vesztegetés megítélése a magyar feudális büntetőjogban és a kodifikácós törekvések 
korában (Jogtörténeti vázlat a kezdetektől a Csemegi-kódexig)
In: Jogtudományi Közlöny. - 1991/7-8. - p. 194-199.
 
1992
 
Az első ügyészi utasítás
In: Ügyészségi Értesítő. - 1992/1. - p. 1-2.
 
A megrovás múltja, jelene, jövője büntetőjogunkban
In: Ügyészségi Értesítő. - 1992/1. - p. 2-13.
 
A magyar királyi ügyészség megszervezése és működésének kezdetei
In: Ügyészségi Értesítő. - 1992/2-3. - p. 6-20.
 
Opportunitási eszközök és lehetőségek 
In: Bírák Lapja. - 1992/1. - p. 17-23.
 
1994
 
A magyar királyi ügyészség változásai az 1890-es években
In: Ügyészségi Értesítő. - 1994/3-4. - p. 39-52.
 
Frekvencia-bűncselekmény?
In: Rendészeti Szemle. - 1994/12. - p. 81-83.
 
A köztársasági elnök feladatai és hatásköre
In: Ügyészek Lapja. - 1994/4. - p. 74-77.
 
A német Bp. rendelkezései az ún. titkosszolgálati eszközökről
In: Ügyészek Lapja. - 1994/5. - p. 66-71.
 
Elődeink írták, mondták a nemi erkölcs elleni bűnökről
In: Ügyészek Lapja. - 1994/5. - p. 72-74.
 
1995
 
Fejezetek a magyarországi esküdtbíráskodás történetéből
In: Bírák Lapja. - 1995/1. - p. 28-40.
 
XIX. századi nézetek a magyar államügyészség magánjogi hatásköréről
In: Magyar Jog 1995/1. 47-50. o.
 
Büntetőjog-ellenes volt-e a személyes adatok átadása?
In: Belügyi Szemle. - 1995/6. - p. 65-66.
 
A környezet védelme a német Btk-ban
In: Ügyészek Lapja. - 1995/4. - p. 78-85.
 
Az embargósértésről 
In: Ügyészek Lapja. - 1995/6. - p. 38-44.
 
1996
 
Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz
In: Harmadik Magyar Jogászgyűlés – Balatonfüred 1996. május 17-19. / szerk. Benisné Győrffy Ilona. - p. 280-286.
Budapest, 1996.
 
Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz
In: Ügyészek Lapja. - 1996/5. - p. 78-85.
 
1997
 
Egyedülálló : börtönügy Magyarországon
 
A magyar királyi ügyészség megszervezése és működésének kezdetei 1871-1872
In: Emlékképek az ügyészség történetéből / szerk. Szendey Géza. - p. 118-162.
Budapest, Ügyészek Országos Egyesülete, 1997.
 
Elődeink írták, mondták az italozásról
In: Ügyészek Lapja. - 1997/1. - p. 65-67. 
 
Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején I-II.
In: Ügyészek Lapja. - 1997/2. - p. 48-62.
In: Ügyészek Lapja. - 1997/3. - p. 56-78.
 
1998
 
Múzeumi séta 
In: Ügyészek Lapja. - 1998/2. - p. 75-77.
 
A büntetőeljárási törvény egyes új jogintézményei
In: Magyar Jog. - 1998/12. - p. 724-727.
 
A büntetőeljárási törvény egyes új jogintézményei
In: Ügyészek Lapja. - 1998/6. - p. 31-38.
 
1999
 
A büntetett előélet, mint különleges személyes adat
In: Belügyi Szemle. - 1999/3. - p. 56-58.
 
A vád hatóságai 1848-49-ben
In: Ügyészek Lapja. - 1999/5. - p. 51-60.
 
2000
 
Elődeink írták, mondták: 100 éve lépett hatályba a Büntető perrendtartás
In: Ügyészek Lapja. - 2000/1. - p. 25-28.
 
Emlékezés Vargha Ferenc koronaügyészre
In: Ügyészek Lapja. - 2000/5. - p. 29-38.
 
A vád hatóságai 1848-49-ben
In: Jogtudományi Közlöny. - 2000/6. - p. 247-251.
 
2001
 
Vargha Ferenc
In: Hamza Gábor szerkesztette: Magyar jogtudósok 2. kötet. -p. 83-105. 
Budapest, Professzorok Háza, 2001.
 
Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig
In: Ügyészek Lapja. - 2001/1. - p. 23-34.
 
A gyermekek védelme a jogban
In: Ügyészek Lapja. - 2001/2. - p. 77-84.
 
Elődeink írták, mondták: A Csemegi-kódex versben
In: Ügyészek Lapja. - 2001/3. - p. 83-90.
 
A gyermekek védelme a jogban 
In: A magyar szociális jogalkotás – A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlése  az 1901. évi gyermekvédelmi törvény megalkotásának 100. évfordulója alkalmából. - p. 57-64. 
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 2001.
 
2002
 
A magyar királyi ügyészség
In: Fejezetek az ügyészség 130 éves történelméből / szerk. Horányi Miklós. - p. 37-54. Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2002.
 
Fayer László emlékezete
In: Magyar Jog. - 2002/6. - p. 321-329.
 
2003
 
Szlemenics Pál emlékezete
In: Magyar Jog. - 2003/1. - p. 1-7.
 
Szlemenics Pál élete és munkássága
 
Tiszti ügyészek vagy államügyészség? - Reformkori elgondolások a vád hatóságairól: emlékezés a 160 évvel ezelőtti büntetőeljárási törvényjavaslatokra 
In: Ügyészek Lapja. - 2003/1. - p. 57-67.
 
2004
 
A magyar büntetőjog emlékei a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban
 
Fayer László
 
Magyarország ügyészségének története az I. világháborúig
In: Múzeumőr. - 2004/1. - p. 9-11.
 
150 éves igazságszolgáltatás
In: Kecskeméti Lapok. - 2004/41. - p. 9.
 
2005
 
Igazságszolgáltatás : történeti ünnep Kecskeméten
 
Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig
 
Az állami igazságszolgáltatás kezdetei Kecskeméten
 
Az abszolutizmus államügyészsége Magyarországon 1849-1854
 
Bács-Kiskun megye ügyészségei
In: Ügyészek Lapja. - 2005/4. - p. 47-49.
 
2006
 
Szlemenics Pál 
In: Magyar jogtudósok 3. kötet / szerk. Hamza Gábor. - p. 23-39.
Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2006.
 
Az abszolutizmus államügyészsége Magyarországon 1854-1861
 
Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején
 
A szervezett bűnözés kérdései a magyar anyagi és eljárási büntetőjogban
In: Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny. - 2006/3. - p. 45-55.
 
2007
 
 
2008
 
Vargha Ferenc élete és munkássága 
In: Emlékkönyv Vargha Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerk. Nánási László. - p. 7-31.
Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2008.
 
A magyar királyi ügyészség az I. világháború idején I-II.
In: Ügyészek Lapja. - 2008/5. - p. 57-69.
In: Ügyészek Lapja. - 2008/6. - p. 37-50.
 
A vád hatóságai 1861-1871-ben
 
A magyar környezetvédelmi büntetőjog
In: Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny. - 2008/2. - p. 49-58.
 
Milyen legyen az új büntető törvénykönyv?
In: De Jure. - 2008/7. - p. 11-12.
 
Magyarország ügyészsége az ellenforradalom és konszolidáció idején (1919-1922)
 
2009
 
Vargha Ferenc 
In: De Jure. - 2009/1. - p. 50-51.
 
Az Államvédelmi Központ ügyésze (1942-1944)
 
Ügyészek a rendi Magyarországon
 
Magyarország ügyészsége az ellenforradalom és a konszolidáció idején (1919-1922)
In: Bács-Kiskun megye múltjából – Levéltári Évkönyv 23. / szerk. Gyenesei József. - p. 261-294.
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 2009.
 
Edvi Illés Károly és műve 
In: Edvi Illés Károly: Emlékeim a szegedi várból / szerk. Nánási László. - p. 11-25.
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2009.
 
A magyar királyi ügyészség a II. világháború idején 
In: Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica Publicationes Doctorandorum Juridicorum Tomus IX. Fasciculus 1-14. / főszerk. Homoki-Nagy Mária. - p. 249-305. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága, 2009.
 
2010
 
Az ügyészség rövid története
In: A Magyar Köztársaság ügyészsége almanach / főszerk. Székely István. - p. 7-16.
Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2010.
 
Hazai büntetés-végrehajtási emlékek a Kiskun Múzeumban
 
Az államügyészség gondolatának megjelenése a reformkorban
 
Az ügyészség aktuális kérdései a múlt tükrében
In: Ügyvédvilág. - 2010/7-8. - p. 10-11.
 
A koronaügyész jogállása és hatásköre
In: Ügyészek Lapja. - 2010/6. - p. 61-69.
 
2011
 
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945. - 365. p.
Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2011.
 
Az I. világháború hatása és következményei a magyar igazságügyi impériumra
 
Különleges nyomozó szerv a második világháború idején: az Államvédelmi Központ ügyésze (1942–1944)
 
A gazdasági rendet védő büntetőjogi jogalkotás Magyarországon 1914 - 1944-ben 
In: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Gál István Levente. - p. 441-448.
Pécs, Universitas Quinqeecclesiensis, 2011.
 
A népbíráskodás joganyaga 
In: Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás – Népbíróság-történeti tanulmányok / szerk. Gyenesei József. - p. 6-55.
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 2011.
 
2012
 
Az európai elfogatóparancs
 
Vajna Károly élete és műve
 
A magyar történeti büntetésügyi tudomány megteremtőjének, Vajna Károlynak élete és műve
 
Aki Rákosit és Szálasit vádolta – Dr. Miskolczy Ágost élete, működése és üldöztetése
In: Ügyészek Lapja. - 2012/4. - p. 35-88.
 
Aki Rákosit, Kádárt és Szálasit vádolta – Dr. Miskolczy Ágost koronaügyész-helyettes élete, működése és üldöztetése
 
2013
 
Ügyészi nyomozás és nyomozás-felügyeleti tevékenység 
In: Az ügyészek nagy kézikönyve / szerk. Polt Péter - Varga Zs. András. - p. 397-753.
Budapest, Complex Kiadó, 2013.
 
Perbeszédkiadványok Magyarországon (1879-2013)
In: Magyar Jog. - 2013/12. - p. 754-759.
 
Az első magyar jogász-akadémikus, Szlemenics Pál élete és munkássága(1783–1856)
In: Forum – Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica. - 2013/2. - p. 171-195.
 
A történelmi Magyarország bíróságai – A „Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon”  c. kötetről
 
2014
 
A magyar jogtudomány első akadémikusa, Szlemenics Pál (1783-1856)
 
A történelmi Magyarország bíróságai – „Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon”  c. kötetről
In: Magyar Jog. - 2014/3. - p. 185-186.
 
Előszó – Biró Aurél tanulmányairól 
In: A tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai / Biró Aurél. - p. 7-8.
Budapest, Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria, 2014.
 
2015
 
A kisebbségeket védő büntető jogalkotás Magyarországon (1878-2012)
In: Bíró Gáspár Emlékkönyv – Kisebbségi identitás és önrendelkezés a globalizmusban / szerk. Fábián Gyula - Jakab Albert Zsolt. - p. 141-155.
Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA TK Kisebbségkutató Intézet, 2015.
 
Tolnai Vilmos: A régi büntetőjog néhány nyelvi maradványa (A cikket rövídítette és jegyzetekkel ellátta Nánási László) 
In: Belügyi Szemle. - 2015/10. - p. 86-97.
 
A Koronaügyészség és tagjainak sorsa 1944-1945-ben 
In: Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára / szerk. Vókó György. - p. 211-226.
Budapest, Országos Kriminológiai Intézet, 2015.
 
A jogrend szolgálatában: Váry Albert élete és működése, 1875–1953
Budapest, Legfőbb Ügyészség 2015. 291 p.
 
Tanulmány és forrásgyűjtemény az első magyar proletárdiktatúráról – Biró Aurél: A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai
 
2016
 
Könyv a magyar bűnüldözés múltjáról – Ibolya Tibor: Kriminalisztikatörténeti tanulmányok
In: Ügyészek Lapja. - 2016/1. - p. 111-114.
 
Gondolatok a történelemről és jogról
In: Ügyészek Lapja. - 2016/2. - p. 79-88.
 
Vajna Károly „Hazai régi büntetések” monográfiájának keletkezése és forrásai
 
A magyar közjegyzőség múltjából
 
2017
 
Könyv a romániai magyar nyelvű jogi oktatás múltjáról – Veress Emőd - Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959
In: Magyar Jog. - 2017/1. - p. 60-63.
 
B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban 1919
In: Belügyi Szemle. - 2017/2. - p. 130-135.
 
Politika, alkotmányjog, büntetőjog az 1918/19-es hatalomváltásokkal kapcsolatos büntetőeljárásokban
In: Jog-Állam-Politika. - 2017/2. - p. 3-23.
 
Büntetőeljárási iratkeletkezés a kodifikált magyar jog történetében (1896-1962)
In: Ügyészek Lapja. - 2017/3-4. - p. 57-71.
 
Büntetőeljárási iratkeletkezés a kodifikált magyar jog történetében (1896-1962)
 
Pápa a Tanácsköztársaság idején
 
175 éve született Edvi Illés Károly
In: Magyar Jog. - 2017/9. - p. 581-582.
 
2018
 
5. Erdély a Habsburg Birodalomban és az Osztrák-Magyar Monarchiában 
5.3. Büntetőjog 
6. Erdély Romániában 
6.3.3. A magyar büntetőjog Észak-Erdélyben 1940-44 között  
In: Erdély jogtörténete / szerk. Veress Emőd. - p. 297-337, 432-446.
Kolozsvár Forum Iuris 2018
 
A román büntető törvénykönyv – magyarul [Deák Zoltánnal]
In: Magyar Jog. - 2018/5. - p. 310-319.
 
Rokolya Gábor: Magyar közjegyzők a Délvidéken.
In: Magyar Jog. - 2018/7-8. p. 461-462.