Dr. Nánási László Dr. Nánási László

 
DR. NÁNÁSI LÁSZLÓ
jogtörténész
 
 
Dr. Nánási  László
 
 
1960-ban született Kiskunfélegyházán. Az ottani általános iskolai és gimnáziumi tanulmányai után felsőfokú végzettséget a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 1984-ben. 
Az egyetem előtt majd után sorkatonai szolgálatot teljesített.
Az ügyészi szervezetben 1984-ben helyezkedett el fogalmazóként Kiskunfélegyházán. A jogi szakvizsgát 1986-ban tette le. Ebben az évben ügyészi kinevezést kapott a Kecskeméti Városi Ügyészségre, ahol 1988-ban vezető-helyettes ügyész lett. 1993-ban áthelyezést nyert a Bács-Kiskun Főügyészségre, ahol csoportvezető ügyészi, osztályvezető ügyészi, majd 2001-től 2019-ig főügyészi beosztást töltött be.
Tudományos tevékenysége során az igazságszolgáltatás, az ügyészség, a büntetőjog történetével, annak anyagi és eljárási rendelkezéseivel kapcsolatos, továbbá a magyar jogtudósok életművét feltáró írásai jelentek meg különböző szakmai folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben, továbbá szerkesztett, írt ezen témakörökben könyveket, könyvfejezeteket.
2010. június 30-án szerzett PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, témája a magyar királyi ügyészség volt.
Számos előadást, oktatást tartott különböző szakmai képzéseken, konferenciákon, jogi karokon (budapesti egyetemek, Szeged, Pécs, Miskolc, Kolozsvár) büntető anyagi és eljárási jogból, alkotmányjogból, jogtörténetből. 
2017-től a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Jogtörténeti Tanszékén létrejött Államtudományi Kutatóműhely kutatója.
2018-tól a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense.
A jogászi hagyományok és múlt feltárása során több alkalommal kezdeményezett, szervezett, végzett emléktábla-állításokat Kecskeméten, ahol a hajdani református jogakadémia ókollégiumi épületében megörökítésre került Fayer László, Vargha Ferenc, Ráday Gedeon, Kovács Pál, Kováts Andor, a piarista kollégiumon Szlemenics Pál, Csemegi Károly, a törvényszéken az 1951-ben meghurcolt államügyészek és bírák, míg Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban Vajna Károly emléke.
Tagja az Ügyészek Lapja, az Ügyészségi Szemle, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara FORUM Acta Juridica et Politica című folyóiratok szerkesztő bizottságainak.
 
 
Elismerései: 
 
Kozma Sándor-díj, 2005.
Köztársasági Érdemrend Középkereszt, 2011.
Finkey Ferenc-díj, 2015.
 
Szakmai publikációi:
 
1986
 
A kóros élvezetre alkalmas anyagok a magyar büntetőjogban
In: Jogász Szövetségi Értekezések / főszerk. Nagy László. - 1986/2. - p. 120-151.
 
Címerünk a legújabbkori magyar pénzeken (1892-1981)
 
1990
 
Az izgatás jogi  tárgya Magyarországon – a múltban és jelenben 
In: Ügyészségi Értesítő. - 1990/3. - p. 25-29.
 
A bíróság feladata a nyomozásban
In: Ügyészségi Értesítő. - 1990/4. - p. 25-31.
 
1991
 
Az előzetes letartóztatás és a bírói döntés
In: Rendészeti Szemle. - 1991/1. - p. 68-70.
 
A vesztegetés megítélése a magyar feudális büntetőjogban és a kodifikácós törekvések 
korában (Jogtörténeti vázlat a kezdetektől a Csemegi-kódexig)
In: Jogtudományi Közlöny. - 1991/7-8. - p. 194-199.
 
1992
 
Az első ügyészi utasítás
In: Ügyészségi Értesítő. - 1992/1. - p. 1-2.
 
A megrovás múltja, jelene, jövője büntetőjogunkban
In: Ügyészségi Értesítő. - 1992/1. - p. 2-13.
 
A magyar királyi ügyészség megszervezése és működésének kezdetei
In: Ügyészségi Értesítő. - 1992/2-3. - p. 6-20.
 
Opportunitási eszközök és lehetőségek 
In: Bírák Lapja. - 1992/1. - p. 17-23.
 
1994
 
A magyar királyi ügyészség változásai az 1890-es években
In: Ügyészségi Értesítő. - 1994/3-4. - p. 39-52.
 
Frekvencia-bűncselekmény?
In: Rendészeti Szemle. - 1994/12. - p. 81-83.
 
A köztársasági elnök feladatai és hatásköre
In: Ügyészek Lapja. - 1994/4. - p. 74-77.
 
A német Bp. rendelkezései az ún. titkosszolgálati eszközökről
In: Ügyészek Lapja. - 1994/5. - p. 66-71.
 
Elődeink írták, mondták a nemi erkölcs elleni bűnökről
In: Ügyészek Lapja. - 1994/5. - p. 72-74.
 
1995
 
Fejezetek a magyarországi esküdtbíráskodás történetéből
In: Bírák Lapja. - 1995/1. - p. 28-40.
 
XIX. századi nézetek a magyar államügyészség magánjogi hatásköréről
In: Magyar Jog 1995/1. 47-50. o.
 
Büntetőjog-ellenes volt-e a személyes adatok átadása?
In: Belügyi Szemle. - 1995/6. - p. 65-66.
 
A környezet védelme a német Btk-ban
In: Ügyészek Lapja. - 1995/4. - p. 78-85.
 
Az embargósértésről 
In: Ügyészek Lapja. - 1995/6. - p. 38-44.
 
1996
 
Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz
In: Harmadik Magyar Jogászgyűlés – Balatonfüred 1996. május 17-19. / szerk. Benisné Győrffy Ilona. - p. 280-286.
Budapest, 1996.
 
Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz
In: Ügyészek Lapja. - 1996/5. - p. 78-85.
 
1997
 
Egyedülálló : börtönügy Magyarországon
 
A magyar királyi ügyészség megszervezése és működésének kezdetei 1871-1872
In: Emlékképek az ügyészség történetéből / szerk. Szendey Géza. - p. 118-162.
Budapest, Ügyészek Országos Egyesülete, 1997.
 
Elődeink írták, mondták az italozásról
In: Ügyészek Lapja. - 1997/1. - p. 65-67. 
 
Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején I-II.
In: Ügyészek Lapja. - 1997/2. - p. 48-62.
In: Ügyészek Lapja. - 1997/3. - p. 56-78.
 
1998
 
Múzeumi séta 
In: Ügyészek Lapja. - 1998/2. - p. 75-77.
 
A büntetőeljárási törvény egyes új jogintézményei
In: Magyar Jog. - 1998/12. - p. 724-727.
 
A büntetőeljárási törvény egyes új jogintézményei
In: Ügyészek Lapja. - 1998/6. - p. 31-38.
 
1999
 
A büntetett előélet, mint különleges személyes adat
In: Belügyi Szemle. - 1999/3. - p. 56-58.
 
A vád hatóságai 1848-49-ben
In: Ügyészek Lapja. - 1999/5. - p. 51-60.
 
2000
 
Elődeink írták, mondták: 100 éve lépett hatályba a Büntető perrendtartás
In: Ügyészek Lapja. - 2000/1. - p. 25-28.
 
Emlékezés Vargha Ferenc koronaügyészre
In: Ügyészek Lapja. - 2000/5. - p. 29-38.
 
A vád hatóságai 1848-49-ben
In: Jogtudományi Közlöny. - 2000/6. - p. 247-251.
 
2001
 
Vargha Ferenc
In: Hamza Gábor szerkesztette: Magyar jogtudósok 2. kötet. -p. 83-105. 
Budapest, Professzorok Háza, 2001.
 
Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig
In: Ügyészek Lapja. - 2001/1. - p. 23-34.
 
A gyermekek védelme a jogban
In: Ügyészek Lapja. - 2001/2. - p. 77-84.
 
Elődeink írták, mondták: A Csemegi-kódex versben
In: Ügyészek Lapja. - 2001/3. - p. 83-90.
 
A gyermekek védelme a jogban 
In: A magyar szociális jogalkotás – A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlése  az 1901. évi gyermekvédelmi törvény megalkotásának 100. évfordulója alkalmából. - p. 57-64. 
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 2001.
 
2002
 
A magyar királyi ügyészség
In: Fejezetek az ügyészség 130 éves történelméből / szerk. Horányi Miklós. - p. 37-54. Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2002.
 
Fayer László emlékezete
In: Magyar Jog. - 2002/6. - p. 321-329.
 
2003
 
Szlemenics Pál emlékezete
In: Magyar Jog. - 2003/1. - p. 1-7.
 
Szlemenics Pál élete és munkássága
 
Tiszti ügyészek vagy államügyészség? - Reformkori elgondolások a vád hatóságairól: emlékezés a 160 évvel ezelőtti büntetőeljárási törvényjavaslatokra 
In: Ügyészek Lapja. - 2003/1. - p. 57-67.
 
2004
 
A magyar büntetőjog emlékei a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban
 
Fayer László
 
Magyarország ügyészségének története az I. világháborúig
In: Múzeumőr. - 2004/1. - p. 9-11.
 
150 éves igazságszolgáltatás
In: Kecskeméti Lapok. - 2004/41. - p. 9.
 
2005
 
Igazságszolgáltatás : történeti ünnep Kecskeméten
 
Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig
 
Az állami igazságszolgáltatás kezdetei Kecskeméten
 
Az abszolutizmus államügyészsége Magyarországon 1849-1854
 
Bács-Kiskun megye ügyészségei
In: Ügyészek Lapja. - 2005/4. - p. 47-49.
 
2006
 
Szlemenics Pál 
In: Magyar jogtudósok 3. kötet / szerk. Hamza Gábor. - p. 23-39.
Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2006.
 
Az abszolutizmus államügyészsége Magyarországon 1854-1861
 
Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején
 
A szervezett bűnözés kérdései a magyar anyagi és eljárási büntetőjogban
In: Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny. - 2006/3. - p. 45-55.
 
2007
 
 
2008
 
Vargha Ferenc élete és munkássága 
In: Emlékkönyv Vargha Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerk. Nánási László. - p. 7-31.
Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2008.
 
A magyar királyi ügyészség az I. világháború idején I-II.
In: Ügyészek Lapja. - 2008/5. - p. 57-69.
In: Ügyészek Lapja. - 2008/6. - p. 37-50.
 
A vád hatóságai 1861-1871-ben
 
A magyar környezetvédelmi büntetőjog
In: Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny. - 2008/2. - p. 49-58.
 
Milyen legyen az új büntető törvénykönyv?
In: De Jure. - 2008/7. - p. 11-12.
 
Magyarország ügyészsége az ellenforradalom és konszolidáció idején (1919-1922)
 
2009
 
Vargha Ferenc 
In: De Jure. - 2009/1. - p. 50-51.
 
Az Államvédelmi Központ ügyésze (1942-1944)
 
Ügyészek a rendi Magyarországon
 
Magyarország ügyészsége az ellenforradalom és a konszolidáció idején (1919-1922)
In: Bács-Kiskun megye múltjából – Levéltári Évkönyv 23. / szerk. Gyenesei József. - p. 261-294.
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 2009.
 
Edvi Illés Károly és műve 
In: Edvi Illés Károly: Emlékeim a szegedi várból / szerk. Nánási László. - p. 11-25.
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2009.
 
A magyar királyi ügyészség a II. világháború idején 
In: Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica Publicationes Doctorandorum Juridicorum Tomus IX. Fasciculus 1-14. / főszerk. Homoki-Nagy Mária. - p. 249-305. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága, 2009.
 
2010
 
Az ügyészség rövid története
In: A Magyar Köztársaság ügyészsége almanach / főszerk. Székely István. - p. 7-16.
Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2010.
 
Hazai büntetés-végrehajtási emlékek a Kiskun Múzeumban
 
Az államügyészség gondolatának megjelenése a reformkorban
 
Az ügyészség aktuális kérdései a múlt tükrében
In: Ügyvédvilág. - 2010/7-8. - p. 10-11.
 
A koronaügyész jogállása és hatásköre
In: Ügyészek Lapja. - 2010/6. - p. 61-69.
 
2011
 
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945. - 365. p.
Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2011.
 
Az I. világháború hatása és következményei a magyar igazságügyi impériumra
 
Különleges nyomozó szerv a második világháború idején: az Államvédelmi Központ ügyésze (1942–1944)
 
A gazdasági rendet védő büntetőjogi jogalkotás Magyarországon 1914 - 1944-ben 
In: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Gál István Levente. - p. 441-448.
Pécs, Universitas Quinqeecclesiensis, 2011.
 
A népbíráskodás joganyaga 
In: Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás – Népbíróság-történeti tanulmányok / szerk. Gyenesei József. - p. 6-55.
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 2011.
 
2012
 
Az európai elfogatóparancs
 
Vajna Károly élete és műve
 
A magyar történeti büntetésügyi tudomány megteremtőjének, Vajna Károlynak élete és műve
 
Aki Rákosit és Szálasit vádolta – Dr. Miskolczy Ágost élete, működése és üldöztetése
In: Ügyészek Lapja. - 2012/4. - p. 35-88.
 
Aki Rákosit, Kádárt és Szálasit vádolta – Dr. Miskolczy Ágost koronaügyész-helyettes élete, működése és üldöztetése
 
2013
 
Ügyészi nyomozás és nyomozás-felügyeleti tevékenység 
In: Az ügyészek nagy kézikönyve / szerk. Polt Péter - Varga Zs. András. - p. 397-753.
Budapest, Complex Kiadó, 2013.
 
Perbeszédkiadványok Magyarországon (1879-2013)
In: Magyar Jog. - 2013/12. - p. 754-759.
 
Az első magyar jogász-akadémikus, Szlemenics Pál élete és munkássága(1783–1856)
In: Forum – Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica. - 2013/2. - p. 171-195.
 
A történelmi Magyarország bíróságai – A „Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon”  c. kötetről
 
2014
 
A magyar jogtudomány első akadémikusa, Szlemenics Pál (1783-1856)
 
A történelmi Magyarország bíróságai – „Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon”  c. kötetről
In: Magyar Jog. - 2014/3. - p. 185-186.
 
Előszó – Biró Aurél tanulmányairól 
In: A tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai / Biró Aurél. - p. 7-8.
Budapest, Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria, 2014.
 
2015
 
A kisebbségeket védő büntető jogalkotás Magyarországon (1878-2012)
In: Bíró Gáspár Emlékkönyv – Kisebbségi identitás és önrendelkezés a globalizmusban / szerk. Fábián Gyula - Jakab Albert Zsolt. - p. 141-155.
Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA TK Kisebbségkutató Intézet, 2015.
 
Tolnai Vilmos: A régi büntetőjog néhány nyelvi maradványa (A cikket rövídítette és jegyzetekkel ellátta Nánási László) 
In: Belügyi Szemle. - 2015/10. - p. 86-97.
 
A Koronaügyészség és tagjainak sorsa 1944-1945-ben 
In: Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára / szerk. Vókó György. - p. 211-226.
Budapest, Országos Kriminológiai Intézet, 2015.
 
A jogrend szolgálatában: Váry Albert élete és működése, 1875–1953
Budapest, Legfőbb Ügyészség 2015. 291 p.
 
Tanulmány és forrásgyűjtemény az első magyar proletárdiktatúráról – Biró Aurél: A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai
 
2016
 
Könyv a magyar bűnüldözés múltjáról – Ibolya Tibor: Kriminalisztikatörténeti tanulmányok
In: Ügyészek Lapja. - 2016/1. - p. 111-114.
 
Gondolatok a történelemről és jogról
In: Ügyészek Lapja. - 2016/2. - p. 79-88.
 
Vajna Károly „Hazai régi büntetések” monográfiájának keletkezése és forrásai
 
A magyar közjegyzőség múltjából
 
2017
 
Könyv a romániai magyar nyelvű jogi oktatás múltjáról – Veress Emőd - Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959
In: Magyar Jog. - 2017/1. - p. 60-63.
 
B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban 1919
In: Belügyi Szemle. - 2017/2. - p. 130-135.
 
Politika, alkotmányjog, büntetőjog az 1918/19-es hatalomváltásokkal kapcsolatos büntetőeljárásokban
In: Jog-Állam-Politika. - 2017/2. - p. 3-23.
 
Büntetőeljárási iratkeletkezés a kodifikált magyar jog történetében (1896-1962)
In: Ügyészek Lapja. - 2017/3-4. - p. 57-71.
 
Büntetőeljárási iratkeletkezés a kodifikált magyar jog történetében (1896-1962)
 
Pápa a Tanácsköztársaság idején
 
175 éve született Edvi Illés Károly
In: Magyar Jog. - 2017/9. - p. 581-582.
 
2018
 
5. Erdély a Habsburg Birodalomban és az Osztrák-Magyar Monarchiában 
5.3. Büntetőjog 
6. Erdély Romániában 
6.3.3. A magyar büntetőjog Észak-Erdélyben 1940-44 között  
In: Erdély jogtörténete / szerk. Veress Emőd. - p. 297-337, 432-446.
Kolozsvár Forum Iuris 2018
 
A román büntető törvénykönyv – magyarul [Deák Zoltánnal]
In: Magyar Jog. - 2018/5. - p. 310-319.
 
Rokolya Gábor: Magyar közjegyzők a Délvidéken.
In: Magyar Jog. - 2018/7-8. p. 461-462.