Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Orosz László Orosz László

 

Dr. OROSZ LÁSZLÓ

Irodalomtörténész, tanár

(1925-2016)

Orosz László

A fotó forrása>>

1925. július 13-án Csépán született, ahol édesapja főjegyző volt. Innen Kecskemétre került gimnáziumba, majd  Beregszászon folytatta a tanulmányait, és ott is érettségizett. Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsész karán magyar-latin szakos bölcsész diplomát szerzett, majd az 1960-as években elvégezte a könyvtár szakot. A híres Eötvös Kollégiumban kollégista társa volt többek között Nagy Miklós és Pándi Pál is. Az egyetemen Horváth Jánosnak, a kiváló irodalomtudósnak az előadásait hallgatta, nála doktorált. Írásaiban, előadásaiban sűrűn hivatkozik rá. Az Eötvös Kollégium igazgatója Keresztury Dezső volt. Tanári-tanítványi kapcsolatuk barátsággá mélyült, s fennmaradt  Keresztury haláláig. 1948-tól a Kecskeméti Katona József Gimnázium tanára. 1949-ben lett a Katona József Társaság tagja. 1969-ben ügyvezető elnökévé választották, majd elnöke volt két ciklusban, s dolgozott a társaság alelnökeként is. Éveken át részt vett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat irodalmi szakosztályának munkájában. Életre hívta, megszervezte a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Bács-Kiskun Megyei Tagozatát. 1956 őszén részt vett a közéletben. 1956. október 30-tól tagja a megyei nemzeti-, majd forradalmi bizottságnak. November 2-tól lemondott a tagságáról. Más tanárokkal közösen kérelmet írtak a kormányhoz, hogy a fiatalokat ne állítsák statáriális bíróság elé. Szorgalmazza az új ifjúsági szervezetek létrehozását. A megyei forradalmi bizottság és a Petőfi Népe összekötője volt néhány napig. November 3-án részt vett a kecskeméti Piarista Gimnáziumban rendezett diákgyűlésen, ahol fel is szólalt. Tagja volt a Pedagógus Forradalmi Tanácsnak. November 26-án rész vett a pedagógus nagygyűlésen, ahol a jelenlévők hitet tettek a forradalom mellett, és csatlakoztak a Központi Munkástanács követeléseihez, valamint követelték a pedagógus forradalmi tanácsok fenntartását. Tagja lett a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete városi vezetőségének. 1957 januárjában tagja a tanács által felügyelt megyei művelődési bizottságnak. 1957 tavaszán elbocsátották állásából, 1957. július 16-tól 1958. április 1-ig előzetes letartóztatásban volt. A Kecskeméti Megyei Bíróság 1958. április 1-jén 8 hónap börtönre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. szeptember 8-án 8 hónap felfüggesztett börtönre változtatta a büntetését.  A vádak alaptalannak bizonyultak, mégis elítélték.  Tanári pályáját nem folytathatta. Büntetésének letöltése után, amely megegyezett az előzetes letartóztatásban töltött idővel, adminisztrációs munkát végzett egy általános iskolában. 1961-ben került vissza a Katona József Gimnáziumba. Függetlenített könyvtárosként az iskola könyvtárának vezetője lett. 1962-ben már osztályt is kapott, s a könyvtár vezetése mellett magyart és latint taníthatott. 1976-ban rövid időre szakított a tanári pályával, s a Katona József Múzeum főmunkatársa lett. 1978-tól ismét a Katona József Gimnáziumban tanított. 1986-ban vonult nyugdíjba. 1991-től a szegedi egyetem címzetes docense. 1992-től az irodalomtudományok kandidátusa.

Fő kutatási területe a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalma, elsősorban Katona József és Berzsenyi Dániel munkássága. Jókai Mór, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel és Katona József több művének kritikai kiadását rendezte sajtó alá, illetve látta el kísérő tanulmányokkal és jegyzetekkel. Részt vett az Akadémiai kiadó 6 kötetes A magyar irodalom története című könyvének ("Spenót") létrehozásában, illetve a Magyar irodalmi lexikon és az Új magyar irodalmi lexikon szerkesztésében. Tanulmányai, esszéi, kritikái és recenziói főleg az Irodalomtörténet, az Irodalomtörténeti közlemények, a Forrás, a Színháztudományi Szemle és a Cumania című folyóiratokban jelentek meg. 

Elismerései:

Toldy Ferenc-díj (1981)

Ady Endre-jutalomdíj (1985)

Bács-Kiskun Megyéért Díj (1993)

Apáczai Csere János-díj (1986)

Déry Tibor-díj (1988)

Kecskemét Város Díszpolgára (1994)

Pilinszky-díj (1995)

Katona József-díj (2003)

Füzéki István Emlékérem (2008)

Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (2014)

Életműve a Kecskemét Települési Értéktár része

 

Művei:

Katona József (1954) >>

A történetíró Katona József  (1959) >>

Pálffy Albert (1960) >>

A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig / Szerk. Pándi Pál; Főszerk. Sőtér István; [Írták:... Orosz László...].- 1965. >>

Katona József (kismonográfia, 1974) >> 

A kecskeméti Katona József Emlékház kiállítása / [a kiállítás forgatókönyvét írta] Miklós Róbert [és Orosz László], (1974) >>

Kecskeméti kis irodalomtörténet (1975) >>

Berzsenyi Dániel (kismonográfia, 1976) >>

Adalékok Ady verseléséhez : Vizsgálódások Ady hangsúlyos felező nyolcasai körül (1978) >>

A Bánk bán Nemzeti Színházi előadásainak szövege : 1845-1867 (1979) >>

Ady-bibliográfia : 1896-1977 (Vitályos Lászlóval, 1980) >>

A magyar verstani eszmélkedés kezdetei  (1980) >>

A magyar irodalom története / szerk. Klaniczay Tibor, [a XVIII. század végétől a XIX. század közepéig írta Orosz László], (1982) >>

Kecskemét irodalmi öröksége (1990) >>

Utak a Bánk bánhoz : kandidátusi értekezés tézisei (1992) >>

A Bánk bán értelmezéseinek története (1999) >>

A niklai remete és a kecskeméti fiskális : tanulmányok Berzsenyiről és Katonáról (2000) >>

Kecskemét irodalomtörténete (Füzi Lászlóval, 2003) >>

Kérdőjelek : egy Katona-kutató töprengése (2007) >>

 

Szerkesztői és egyéb közreműködői munkái:

Pályám emlékezete / Kazinczy Ferenc ; Sajtó alá rend. és jegyzetekkel ellátta Orosz László, 1956 >>

Felfordult világ : 1863 / Jókai Mór ; sajtó alá rend. Orosz  László, 1963. >>

Mire megvénülünk : 1865 / Jókai Mór ; sajtó alá rend. Orosz László, 1963. >>

A Katona József Társaság jubileumi évkönyve 1891 - 1970 / szerk. Orosz László, 1971. >>

"Forr a világ" : Berzsenyi-breviárium / Bevezető Orosz László, 1976. >>

A magyarokhoz / Berzsenyi Dániel ; [bev. Orosz László], 1976. >>

Bánk bán : (Kritikai kiadás), sajtó alá rend. Orosz László, 1983. >>

Berzsenyi Dániel művei : Kis János emlékezései / a szöveggondozás és a jegyzetek Orosz László munkája, 1985. >>

Bánk bán / utószó: Orosz László és Rigó Béla, 1987. >>

A beregszászi magyar gimnázium története 1864-1989 / szerk. Benda István, Orosz László, 1990. >>

A Katona József Társaság évkönyve 1891- 1991 / szerk. Füzi László, Orosz László, 1991. >>

Katona József versei / Katona József ; a szöveget gond. és az utószót írta Orosz László; a jegyz. Orosz László és Sütő József munkája, 1991. >>

Kecskeméti életrajzi lexikon / Péterné Fehér Mária, Szabó Tamás, Székelyné Kőrösi Ilona ; Kieg. Orosz László, Markó László, 1992. >>

Berzsenyi Dániel művei / a szöveggond., az utószó és a jegyz. Orosz László munkája, 1994., 1999., 2004. >>

Katona József válogatott drámái / Katona József ; válogatta, utószó Orosz László, 1998. >>

Versek, tanulmányok, egyéb írások : kritikai kiadás / Katona József ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Orosz László, 2001. >>

The viceroy / Katona József ; előszó Orosz László, 2003. >>

Katona József történelmi művei / sajtó alá rend., és a jegyzeteket írta Orosz László. - kritikai kiadás, 2005. >>

Válogatott versek / Berzsenyi Dániel ; [vál. és a jegyzeteket írta Orosz László], 2008. >>

 

Cikkei teljes szöveggel:

Katona József összes művei. 1-2. köt. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Solt Andor. Bp. 1959. 
 
A verstani eszmélkedés kérdései a felvilágosodás korának magyar irodalmában
 
Az önelvű irodalomtörténész : Horváth János emlékére
 
Berzsenyi és Kazinczy
 
Katona József és Kisfaludy Károly
 
Hajnóczy Iván "hagyatéka". Adalékok Katona-szövegek pontosításához, kiegészítéséhez, forrásaihoz és magyarázataihoz
 
Katona Piroska : 1913 - 2003
 
Katona vadásznaplója - a vadásznapló Katonája
 
Kérdőjelek: egy Katona-kutató töprengése
 
"Közelebb az éghez" : Jókai és Katona
 
Kikergettetni : Hogyan értsük a Bánk bánnak ezt a szavát?
 
Az én 1956-om
 
Katona-Kecskemét : III. A huszadik század első fele
 
"Feő Fiskalis Katona Jószef fiam" : A Bánk bán költője az apja szemével
 

 

Róla szóló írások, források:

Katona József leghívebb íródeákja : Bemutatjuk Orosz László kecskeméti gimnáziumi tanárt / Szekér Endre, In: Köznevelés. - 39. évf. 21. sz. (1983. máj. 27. ), p. 8. 

Kortársaink : Arcképvázlat Orosz Lászlóról / Szekér Endre, In: Olvasó nép. - 7. évf. 3.sz = 25. (1985), p. 44-48.

Négyszemközt dr Orosz László irodalomtörténésszel / Szekér Endre
 

 

Orosz László / Varga Mihály. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2003. - Borítócím: Dr. Orosz László élete és munkássága

Orosz László / Füzi László, In: Kecskemét irodalomtörténete / Orosz László, Füzi László. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. p. 115-117.

A Füzéki István Emlékérem 2008. évi díjazottjai : [hír], In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. - 17. évf. 11. sz. ( 2008. nov.), p. 60.

Az író-filológus születésnapjára / Lator LászlóIn: Forrás. - 42. évf. 6. sz. (2010. jún.), p. 77. Tovább a teljes cikkhez>>