Kováts család Kováts család

Kováts Pál

Dr. Kovács Pál
Kecskemét, 1855. jan. 27 – Kecskemét, 1915. nov. 22.
Jogász, újságíró, politikus, fia Dr. Kováts Andor (1884-1942) egyetemi tanár.


A bécsi műszaki egyetemen (1873-74) és a kecskeméti jogakadémián tanult 1874-től. 1890-ben szerzett a budapesti tudományegyetem állam és jogtudományi karán doktori oklevelet. Ez évben még köz és váltóügyi vizsgát is tett. A Közvélemény c. lap belső munkatársa 1878-tól 1879-ig, a Függetlenség c. lap munkatársa 1880-tól, a függetlenségi és 48-as párti lap, a Kecskemét szerkesztője 1881-től 1884-ig. A kecskeméti jogakadémián a közigazgatási jog és a statisztika tanszék tanára 1883-tól 1908-ig, közben az akadémia igazgatója 1891-től 1905-ig. Kecskeméti Függetlenségi párti politikusként, a progresszív eszmék képviselőjeként sokat tett Kecskemét város társadalmi és kulturális fejlődéséért. Megalapította a később országszerte elismerést kiváltó Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bankot. Politikai és társadalmi cikkeken kívül verseket, tárcákat, elbeszéléseket, ismeretterjesztő és esztétikai cikkeket is írt. Jogászként elsősorban közigazgatási jogi kérdésekkel foglalkozott. A Kecskeméti Jogász-segélyegylet és török sebesülteket segélyező bizottság elnöke. Kecskemét város törvényhatósági és közigazgatási biztosa, a népnevelési, a statisztikai és a jogügyi szakbizottság, a város központi választmánya tagja, a Kecskeméti Református Egyháztanács, a református főgimnázium és a jogakadémia igazgatótanácsának tagja. A Kecskeméti Református Egyházmegye és a Dunamelléki Református Egyházkerület világi jegyzője, a kecskeméti Katona József Kör kezdeményezője, titkára, alelnöke 1891-től 1900-ig, elnöke 1900-tól. A Kecskeméti Városszépítő Egyesület kezdeményezője, a kecskeméti Sajtószövetség elnöke. A Demokrácia szabadkőműves páholy tagja. A Kecskeméti Leszámítoló Bank, utóbb a Kecskeméti Általános Takarékpénztár Rt. Igazgatósági elnöke. A Kecskeméti Újság főszerkesztője 1909-től. A Közgazdasági Értesítő felelős szerkesztője 1912-től.

Adatforrás: Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 1996-.
12. kötet - p. 487.

Bibliográfia: 18 jogi- és szaktájékoztatási könyve jelent meg, melyek közül a legfontosabbak:

 

Kováts Pál: Büntetőjogi értekezések

Büntetőjogi értekezések / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : Szerző, 1887. - 42 p.

Az én ügyem : A Debreczeni Ev. Ref. Jogakadémia tek. tanári karához intézett emlékirat / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : [s.n.], 1902. - 21 p.

Hazafias ünnepély / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : [s.n.], [é.n.]. - 16 p.

Az igaz hazafiság : Politikai és társadalmi válaszirat / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskemét : [s.n.], 1901. - 71 p.
Különlenyomat a Pestmegyei Hírlap c. politikai napilapból

Igazgatói székfoglalói beszéd / tartotta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : [s.n.], 1892. - 11 p.

A jogakadémiák kérdéséhez / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : Szerző, 1887. - 17 p.

Kecskeméti Evangélikus Református Jogakadémia (1892-1906)
A Kecskeméti Ev. Ref. Jogakadémia oktatásügyi szabályainak tervezete / kész. Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : Szilády László Ny., 1895. - 73 p. ; 8° (22 cm)

A kötelező polgári házasságról / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : Sziládi László ny., 1893. - 39 p. ; 8° (15 cm)

 

Közigazgatás-jogi értekezések

Közigazgatás-jogi értekezések és irány-czikkek / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : Szerző, 1887. - 43 p. ; 8° (22 cm)

Kritikai dolgozatok és értekezések a jog- és államtudományok köréből / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : [s.n.], 1891. - 63 p.

Magyar közigazgatási jog : a legujabb törvények és rendeletek, s a legkiválóbb forrás-művek alapján / írta Kovács Pál. - Kecskemét : Scheiber József Könyvkereskedő, 1885. - VI, 264 p. ; 8° (23 cm)

Márczius 15. : Alkalmi beszéd / ...tartotta Dr. Kovács Pál. - Kecskemét : [s.n.], 1901. - 7 p.

Millenniumi ünnepi beszédek / [írták PásthyKároly et al.]. - Kecskemét : Kecskemét Város, 1896 (Kecskemét : Tóth László Ny.). - IV, 244 p. ; 18 cm

A népdalok statisztikája / írta ... Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : [s.n.], 1901. - 28 p.

Statisztika és szabad akarat / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : [s.n.], 1885. - 27 p.

Titkári jelentés a Kecskemét Katona József Kör 1895. évi működéséről / írta és ... felolvasta Dr. Kovács Pál ... a kör titkára. - Kecskemét : Katona József Kör, 1896. - 16 p.

Törvényhatósági és községi önkormányzat : Gyakorlati kézikönyv / ...írta Dr. Kovács Pál. - Kecskemét : Scheiber József Könyvkereskedő, 1886. - 272 p. ; 18 cm

A törvényhozó hatalom viszonya a végrehajtó hatalomhoz / írta Dr. Kovács Pál. - Kecskeméten : [s.n.], 1884. - 44 p.
A kecskeméti Jogakadémia 1884. évi szept. 8-i tanévnyitó ünnepélyen hangzott el


Irodalom:

Cikk Kováts Pálról

„Akinek úton-útfélen minden munkás kalapot emelt” / Heltai Nándor
In: Petőfi Népe 1980. január 31. p. 5.

 

 

Dr. Kováts Pál    

Dr. Bagi Béla és dr. Kovács Pál : 25 éves tanári jubileuma
In: Kecskeméti nagy képes naptár 1910. közönséges évre / szerk. Eötvös Nagy Imre . - Kecskemét : Első Kecskeméti Naptárkiadó Vállalat, [1909]. - p.103-108. : ill. fotók


Emlékezzünk régiekről / írta Váry István. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok Lap- és Kvk., [1937]. – p. 40-42.

Három névváltozat - egy család / Tiszaugi Szabó Tamás
In: Köztér. - 4. évf. 1. sz. (2001. jan.), p. 8.

Újabb emléktábla került a jogakadémia falára / Balai F. István. - (Kecskemét és környéke)
In:  Petőfi népe. - 61., [évf.] 129. sz. ( 2006. jún. 3. szombat ), p. [5.]
A kecskeméti születésű dr. Kováts Andor és apja dr. Kovács Pál jogászokra emlékeztek és emléktáblát helyeztek el a Kecskeméti Református Jogakadémia falán tiszteletükre 2006. június 6-án. A rendezvényen dr. Nánási László, Bács-Kiskun megyei főügyész mondott emlékező beszédet.


 


 

Id. Dr. Kováts Andor

Dr. Kováts Andor

Kecskemét 1884. augusztus 28 – Debrecen 1942. február 5.

egyetemi tanár, lapszerkesztő

Apja Dr. Kovács Pál (1855-1915) jogász, újságíró, politikus. –  A kecskeméti jogakadémián, a budapesti, a müncheni és a kolozsvári egyetemen tanult, a kecskeméti jogakadémián végbizonyítványt, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- (1906) és jogtudományi doktori oklevelet szerzett (1907), bírói vizsgát tett (1910), a büntetőjog tárgykörből magántanári képesítést szerzett (Pozsony, 1917; Szeged, 1922). Kolozsvárott újságíró (1903-1907), ügyvédjelölt (1907-1908), a szolnoki, majd a kecskeméti törvényszék joggyakornoka (1908-1909), a dévai törvényszék jegyzője (1909-1910), a kecskeméti jogakadémia tanára (1910-1923); közben a jogakadémia igazgatója (1920-1923) és ugyanott megalapította az első népfőiskolát (1921). A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem (1917-1919), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1921-1923); az 1. világháborúban mint alezredes a belgrádi közigazgatás vezetője (1918). A debreceni Tisza István Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a büntető-és eljárásjog ny. r. tanára és a Hittudományi Karon a büntetőjog előadó tanára (1923-1942); közben a Kar dékánja (1937-1938). - Anyagi büntetőjoggal, közjoggal foglalkozott, a klasszikus anyagi büntetőjogi iskola egyik legjelentősebb személyisége volt. - A Magyar Külügyi Társaság és a debreceni Tisza István Tudományos Társaság tagja. A Felsőoktatási Tanács tagja.  A Magyar Jogászegylet igazgatóválasztmányának tagja. A Kecskemét (1906), a Kecskeméti Híradó (1911- 1918), a jogakadémiai Tanárok Országos Egyesülete Hivatalos Közlönye szerkesztője (1921), a Kecskeméti Lapok főmunkatársa (1904-1905).
Adatforrás: Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 1996-.
12. kötet, - p. 516.

Cikk id. Dr. Kováts Andorról

Veszteségeink  1909-ben. [...előléptetés okából hagyták el városunkat ]

In: Kecskeméti nagy képes naptár 1910. közönséges évre / szerk. Eötvös Nagy Imre . - Kecskemét : Első Kecskeméti Naptárkiadó Vállalat, [1909]. - p.152.Bibliográfia: 14 jogi könyve jelent meg, melyek közül a legfontosabbak:

Az angol és a magyar gyülekezési jog párhuzama – Kecskemét, 1906

Kováts Andor: Bevezető tanulmányok a büntetőjogi elévülés tanába
 

Bevezető tanulmányok a büntetőjogi elévülés tanába / Dr. Kováts Andor. - Budapest : Eggenberger, 1915. - 256 p. ; 23 cm

A büntetőjogi elévülés dogmatikája / Dr. Kováts Andor. - Szeged : Szeged városi Nyomda- és Könyvkiadó Rt., 1922. - 176 p. ; 22 cm

Büntetőtörvénykezési jogunk a legújabb időkben – Debrecen, 1926

Az extinctio a magyar büntetőtörvénykönyvben – Kecskemét, 1910

A jogi oktatás reformja – Debrecen, 1932

A Kecskeméti Népfőiskola 1922-23-ban : Visszapillantással a korábbi hasonirányú törekvésekre / írta Dr. Kováts Andor. - Kecskemét : Hungária-nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt., 1923. - 11 p. ; 21 cm

Magyar imperialismus a Nyugat-Balkánon / írta Dr. Kováts Andor. - Kecskemét : Szél Nándor ny., 1913. - 33 p. ; 23cm

A második büntetőnovella magyarázata – Debrecen, 1929

Szociológiai jegyzetek / Dr. Kováts Andor. - Kecskemét : Szél Nándor ny., 1914. - 33 p. ; 22 cm

Vázlatok a kecskeméti jogakadémia történetéhez / Dr. Kováts Andor
In: Emlékkönyv a Kecskeméten működő Egyetemes Református Jogakadémia fennállásának századik évfordulójára / kiadja az Egyetemes Ref. Jogakadémia Tanári Kara . - Kecskemét : Kecskeméti Egyetemes Ref. Jogakadémia, 1932. - p. 1-79.


Irodalom:
A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai : (1914-1949) / szerk. P. Szabó Béla, Madai Sándor ; [közread. a Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar] .- Debrecen : Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar : Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, 2004 .- 264 p. : ill. ; 21 cm


Három névváltozat - egy család / Tiszaugi Szabó Tamás
In: Köztér. - 4. évf. 1. sz. (2001. jan.), p. 8.

Kováts Andor emlékezete / Bacsó Jenő
In: Debreceni Szemle, 1942

Kováts Andor
In: Esti Kurír, 1942. febr. 6.

 

Tanulmányok Dr. Kováts Andor professzor születésének 120. évfordulójára

Tanulmányok Dr. Kováts Andor professzor születésének 120. évfordulójára / szerk. Dr. Szabó Krisztián  ,- Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2004. – 174 p. ; 20 cm
 


 

Dr. Kováts Andor
 Dr. Kováts Andor
Kecskemét, 1917. okt. 13 – 2017. ápr. 7.
jogtanácsos, nyugalmazott ezredes


Édesanyja, Homoki Nagy Julianna  Homoki Nagy István természettudós, filmrendező testvére. Általános iskolai tanulmányait Kecskeméten végezte, majd kiskorától a katonai alreál, majd a főreál növendéke. Ezután elvégezte a Ludovika Akadémiát. Hadnagyi rendfokozattal kezdte meg hét évig tartó tiszti szolgálatát Kecskeméten a 7. Magyar Királyi Zrínyi Miklós Gyalogezrednél. A II. világháborúban a kecskeméti gyalogezred kötelékében állandó harctéri szolgálatot teljesített. 1942-től a 2. hadsereg 1943. januári katasztrófájáig századparancsnok, majd zászlóaljparancsnok volt a doni arcvonalon. Harctéri érdemeiért a Signum Laudis, a Német Vaskereszt I-II. fokozata, Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésekben részesült és 1943-ban felvették a Vitézi Rendbe. 1943-tól 1945-ig Magyarországon katonáskodott harcoló alakulatoknál. 1945-ben Tokodnál esett hadifogságba. 1950-ben koncepciós per folytán egy év börtönre ítélték, majd Kistarcsán újabb három évet kellett letöltenie internáltként. 1957-ben befejezte a közben megszakított jogi tanulmányait és doktorátust szerzett. 1958-ban rehabilitálták.  Ezután letette az ügyvédi-bírói szakvizsgát és 1962-től nyugdíjazásáig jogi beosztásokban dolgozott. Irodalmi munkássága rendkívül sokrétű. Könyvei több százezer példányban jelentek meg. Említésre méltó az "Ötnyelvű katonai szótár" c. munkája. Jogi és katonai témájú könyvei mellett jelentősek a rejtvényfejtéssel kapcsolatos munkái. Ilyen a "Rejtvényfejtők kézikönyve", a "Rejtvényszótár". Legnagyobb sikerét a "Keresztrejtvény lexikon"-nal érte el, de népszerű a 2001-ben kiadott "Tini rejtvényszótár" is. 1990 júliusában részt vett a Honvéd Hagyományőrző Egyesület megalapításában. 2017. ápr. 7-én hunyt el Kecskeméten.

 

dr. Kováts Andor 1917-2017

Ég önnel, százados úr! / Babucs Zoltán

In: Magyar hírlap. - (2017. máj. 7.), p. 13.

 

Adatforrás: Köztér .- 4. évf. 3. sz. (2001. márc.), p. 13., Dr. Kováts Andor személyes közlése alapján

Bibliográfia: 17 különféle tárgyú könyve jelent meg, melyek közül a legfontosabbak:
 

Kováts Andor: Ötnyelvű katonai szótár

Ötnyelvű katonai szótár = Fünfsprachiges Militärwörterbuch = Dizionario militare in cinque lingue = Dictionnaire militaire en cinq langues = Five-language military dictionary / szerk. Kováts Andor . - [Kecskemét] : [s.n.], [1943]. - 544 p. ; 8° (15x23 cm)

 

 Kováts Andor: Ablak az oroszokra

Ablak az oroszokra / Kováts Andor. Ígéret földje / Orvos Endre. - [Kecskemét] : [Magánkiad.], cop. 1995. - 204 p. : ill. ; 21 cm

 

 Dr. Kováts Andor: Rejtvényfejtők kézikönyve

Rejtvényfejtők kézikönyve / Dr. Kováts Andor. - Budapest : Zrínyi, 1987. - 447 p. ; 24 cm.

Rejtvényfejtők kézikönyve / Dr. Kováts Andor. - Debrecen : Aquila, [2003]. - 687 p. ; 21cm.

 

Kováts Andor: Rejtvénylexikon

Rejtvénylexikon / Dr. Kováts Andor. - Budapest : Zrínyi, 1990. - 420 p. ; 24 cm.

 

Tini rejtvényszótár / Dr. Kováts Andor. - Debrecen : Méliusz, 2000. - 470 p. ; 25 cm

Dr. Kováts Andor: Képes kvíz- és rejtvényszótár

Képes kvíz- és rejtvényszótár / Dr. Kováts Andor.  - 10. kiad. - Debrecen : Alföldi Ny., 2005. – 960 p. : ill. ; 23 cm

 

 Dr. Kováts Andor: Keresztrejtvény lexikon

Keresztrejtvény lexikon / Dr. Kováts Andor. - Debrecen : Alföldi Ny., 1992. - 860 p. : ill. ; 23 cm

 

Kováts Andor: Vádemékum

Vádemékum : kislexikon A-tól Zs-ig beszélő képekkel / Dr. Kováts Andor. - Debrecen : Szerző, 2011. – 367 p. ; 29 cm


Irodalom:
Három névváltozat - egy család / Tiszaugi Szabó Tamás
1.    rész, In: Köztér. - 4. évf. 1. sz. (2001. jan.), p. 8.
Egy család három névvel / Tiszaugi-Szabó Tamás
2.    rész, In: Köztér. - 4. évf. 3. sz. (2001. márc.), p. 13.

Hozzászólások az oldalhoz Hozzászólások az oldalhoz