Katona József Lexikon Katona József Lexikon

Katona József nyelve Katona József nyelve

Jelentős mértékben hozzájárul a Bánk bán nyelvének ódon zamatához, sőt bizonyos ünnepélyességéhez a személynevek régies alakja. Ezzel Katona tudatosan archaizált. Mint a kutatás kiderítette a régies személyneveket a Pápai Páriz szótár 1767-i kiadásának Bod Pétertől származó függelékéből vette Katona.
A Bánk bán népies nyelvhasználatának egyik bizonyítéka a szövegében lelhető szólások használata. Jellegzetessége a Bánk bán stílusának az indulatszók, tagolatlan mondatnak felfogható egy-két szavas felkiáltások, hiányos, kihagyásos mondatok, mondattöredékek nagy száma.

Forrás: Bánk bán : (Kritikai kiadás) / Katona József ; [sajtó alá rend.] Orosz László. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. - p.367.
Lásd a katalógusban>>

Bánk bán kritikai kiadás
 

Vannak a műben olyan szavak is, amelyek azért szorulnak magyarázatra, mert a mai köznyelvben egyáltalán nem használatosak.

Forrás: Bánk bán szótár : Katona József Bánk bán c. drámájának szókészlete / szerk. Beke József ; [címlapterv Pócs Péter]. - Kecskemét : Katona József Társaság, 1991. - 343.
Lásd a katalógusban >>

 

 

Bánk bán szótár borítókép

 

A történetírás nyelve hazánkban a 19. század első évtizedeiben még jobbára latin (és német) volt, Katona művének "egész érdemét" abban találta, "hogy magyarul van írva." Nemcsak magyarul, hanem magyarosabban is korának irodalmi nyelvénél. A népnyelv szavait, kifejezéseit, fordulatait használta. Népies mondatszerkesztése is. Terjedelmes mondatai nem szabályos körmondatok, hanem közbevetésekkel tarkítottak, aránytalanok, gyakran darabosak. De épp a közbevetések miatt igen gazdag tartalom fér el bennük. Katona mondata terjengősségében is tömör. Stílusa élénk észjárású parasztok beszédéhez hasonlít, akik nem választják szét együtt születő gondolataikat, hanem egymásba öntik-zsúfolják őket.

 
A niklai remete